Scroll Top

Absentie & Verzuim

ABSENTIE en VERZUIM

Het kan natuurlijk gebeuren dat je een keer te laat bent of niet op school kan komen. Wanneer je bijvoorbeeld ziek bent, dan ben je ‘AFWEZIG met een geldige reden‘. Echter, wanneer je je bijvoorbeeld verslapen hebt, dan ben je ‘AFWEZIG met een ongeldige reden‘.

Hieronder lees je meer over dit onderwerp en wat je als ouder/leerling moet doen.

Hoe gaat het in z'n werk?

ZIEKMELDEN / AFMELDEN

STAP 1

De ouder/verzorger meldt hun kind vóór 08:30 uur ziek of af door:

 • OPTIE 1 – te bellen met school: 030-5112000.
 • OPTIE 2 – online via het absentieformulier.

LET OP: Houd er rekening mee dat u gebeld wordt door onze verzuimcoördinator. Daarnaast kunt u bij niet tijdig melden, een sms ontvangen.

STAP 2

Geef uw kind een absentiebriefje mee zodra hij/zij weer naar school gaat.

Hoe kom ik aan een absentiebriefje?

Uw kind levert het ingevulde briefje in bij onze verzuimcoördinator of leerlingenadministratie.

Absentie - Verzuim - Bijzonder Verlof

REGELS EN UITLEG

Kom je te laat met een geldige reden, dan moet jouw vader/moeder/verzorger dit op dezelfde dag tussen 08:00 – 09:00 uur telefonisch(!) doorgeven aan onze verzuimcoördinator: T 030-5112000.

Jij of je ouder/verzorger regelt een absentiebriefje:

 1. Ophalen bij de leerlingenadministratie;
 2. Downloaden via de website: absentiebriefje. 

Als ouder/verzorger vult u het briefje volledig in. Vervolgens levert uw kind het ingevulde briefje in bij onze verzuimcoördinator of bij de leerlingenadministratie.

Voorbeelden van geldige redenen:
 • Afspraak met de huisarts, tandarts of orthodontist;
 • Ziek zijn;
 • Overige gewichtige omstandigheden. Zie Bijzonder Verlof.

Ga voor meer handige informatie en formulieren naar: informatie.

TE LAAT / VERZUIM

Wanneer je zonder bekende/geldige reden afwezig bent, dan wordt er gespijbeld en dat is verzuim.

 • Als ouder/verzorger ontvangt u een sms bericht.
 • Onze verzuimcoördinator neemt telefonisch contact op met de ouder(s)/verzorger(s).

Actie volgende dag: je moet je uiterlijk om 08.00 uur op school melden. De gemiste lesstof wordt in overleg met de docent of mentor ingehaald.

DE 3X REGELING

Het Globe College zet stevig in op het terugdringen van verzuim. Om dit te bewerkstelligen volgen wij een passende regeling met als doel:

 1. Zo min mogelijk verzuim van de leerlingen;
 2. Duidelijke regelgeving voor de preventieve aanpak;
 3. Duidelijke regelgeving bij overtreding;
 4. Ouders/verzorgers zo vroeg mogelijk betrekken bij signalen omtrent afwezigheid/verzuim;
 5. Betere onderwijsresultaten van uw kind.

Om dit doel te bereiken, geldt de volgende 3x regeling:

 • 3 x te laat -­ jouw ouders/verzorgers ontvangen een brief van de verzuimcoördinator.
 • 6 x te laat -­ jij én jouw ouders/verzorgers worden per brief uitgenodigd voor een gesprek op school met de mentor/ mentorcoach en de verzuimcoördinator.
 • 9 x te laat -­ je wordt min. één dag geschorst met officiële afhandeling;
 • 12 x te laat -­ wij doen een melding bij de leerplichtambtenaar van ongeoorloofd verzuim.

Bovenstaande procedure kan 4x worden herhaald. Daarna volgt een lange schorsing met de intentie om de leerling definitief te verwijderen van school.

WANNEER VERZUIMMELDING DUO

We zijn verplicht om 16 uur ongeoorloofd verzuim in 4 opeenvolgende schoolweken te melden bij DUO. De verzuimmelding komt terecht bij de leerplichtambtenaar.

De kinderen op het Globe College zijn vrij tijdens de schoolvakanties en vrije dagen. Deze dagen zijn zorgvuldig vastgesteld en de school dient zich daaraan te houden.

Bijzondere gevallen

De ouder/verzorger kan in enkele zeer bijzondere gevallen, met uitzondering van de eerste twee weken na de zomervakantie, bijzonder verlof (toegestaan verzuim) aanvragen voor een kind. 

Voorbeelden van redenen voor bijzonder verlof zijn:
 • Verhuizing en/of emigratie;
 • Huwelijk of huwelijksjubileum van bloed-­ of aanverwanten;
 • Gewichtige omstandigheden zoals ernstige ziekte of overlijden van bloed-­ of aanverwanten;
 • (In zeer bijzondere gevallen) buiten de schoolvakanties op vakantie gaan;
 • Plichten vervullen, voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging;
 • Viering van ambtsjubileum van vader of moeder.

Let op: U moet kunnen bewijzen dat het extra verlof echt niet anders kan.

Verlof maximaal 10 schooldagen

Voor bijzonder verlof van maximaal 10 schooldagen vraagt u toestemming bij de directeur van het Globe College. Deze besluit over het toekennen of afwijzen van de aanvraag. U kunt dit verlof aanvragen via het formulier ‘Bijzonder Verlof max. 10 dagen‘.

Verlof méér dan 10 schooldagen

Voor bijzonder verlof van meer dan 10 schooldagen is toestemming nodig van de leerplichtambtenaar. Hiervoor dient u een aanvraag in bij de gemeente Utrecht. Na horen van de schooldirecteur neemt de gemeente een beslissing. U kunt dit verlof aanvragen via het formulier ‘Bijzonder Verlof meer dan 10 dagen‘.

Meer informatie vindt u hier:

Wat is de leerplicht?

Leerplicht

Voor iedereen die in Nederland woont geldt de LEERPLICHTWET.

Elk kind is leerplichtig vanaf het moment dat hij of zij 5 jaar is tot het einde van het schooljaar waarin een kind 16 jaar wordt.

De meeste kinderen gaan al vanaf 4 jaar naar school. De ouder/verzorger is verplicht om een kind in te schrijven op school.

Vanaf 12 jaar is een kind ook zelf verantwoordelijk om naar school te gaan. Als uw kind dan niet naar school gaat, meldt de school dit aan de leerplichtambtenaar. Naast de leerplicht geldt voor jongeren van 16 tot 18 jaar de kwalificatieplicht.

Kwalificatieplicht, wat is dat?

Dit houdt in dat jongeren zonder startkwalificatie tot hun 18e verjaardag onderwijs moeten volgen. Een startkwalificatie is een diploma op havo -­, vwo -­ of mbo -­ 2 niveau. Voor de kwalificatieplicht gelden dezelfde regels als tijdens de leerplicht.

Meer informatie van de overheid over dit onderwerp vind je hier: leerplicht en kwalificatieplicht.