Scroll Top

WIJ ZIJN EEN

UNESCO SCHOOL

“Since wars begin in the minds of men,
it is in the minds of men that the defences of peace must be constructed.” – UNESCO

Het Globe College

WAT IS EEN UNESCO-school?

Het Globe College is een UNESCO-school. UNESCO staat voor United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation.

De missie van UNESCO:Since wars begin in the minds of men, it is in the minds of men that the defences of peace must be constructed.’ 

Deze gedachte vormt de essentie van de missie en UNESCO-scholen ondersteunen deze missie. De UNESCO School speelt een belangrijke rol in de vorming van leerlingen tot wereldburgers die zich bewust zijn van de waarden van vrede en mensenrechten, burgerschap, intercultureel leren en duurzame ontwikkeling.

Thema’s van UNESCO die in ons onderwijs worden verwerkt zijn:

  • Vrede en mensenrechten;
  • Intercultureel leren;
  • Wereldburgerschap;
  • Duurzaamheid.

We streven naar het bevorderen van internationale verbondenheid, verdraagzaamheid en solidariteit.

DOWNLOAD: Kwaliteitskader UNESCO Schoolprofiel

Vrede en mensenrechten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het is heel belangrijk dat mensenrechten worden gerespecteerd en beschermd om vrede te kunnen bereiken. Wij als UNESCO School proberen deze waarden over te brengen op onze leerlingen door middel van vredeseducatie en het aanbieden van lesmateriaal over mensenrechten.

Burgerschap is ook een belangrijk onderdeel van de UNESCO School. Door middel van programma’s als ‘global citizenship education‘ worden leerlingen gestimuleerd om actief deel te nemen aan de maatschappij en verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leefomgeving.

Naast lokaal burgerschap gaat het ook om wereldburgerschap, met daarbij aandacht voor de verantwoordelijkheid van wereldburgers en de rol van de Verenigde Naties.

Intercultureel leren is de sleutel tot het begrijpen en respecteren van andere culturen en het omarmen van diversiteit. Dit is ontzettend belangrijk in een wereld die steeds meer globaliseert. De UNESCO School zet zich in voor intercultureel leren door bijvoorbeeld uitwisselingsprogramma’s aan te bieden.

Tot slot draagt de UNESCO School bij aan duurzame ontwikkeling. Het belang van duurzaamheid wordt steeds groter en de school stimuleert leerlingen om na te denken over hoe zij duurzamer kunnen leven en bijdragen aan een betere toekomst.